Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2018 


Výchovná úloha:
• Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie k 70. narodeninám školy) 
• Keď deti učia deti... Stretnutie proaktívnych škôl, skúsenosti a inšpirácie.
• GreenWay. Zahraniční stážisti učia deti o ich krajine, životnom prostredí...

Vestibulové prezentácie:
• M. R. ŠTEFÁNIK
• OBOHATENIE, projektové vyučovanie

4.5.18 - Projekt KOMPARO pre žiakov 4. ročníka

7.5.18 - Pietny akt (ukončenia 2. svetovej vojny, Nám. SNP)

15.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

16.5.18,16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

16.5.18 - Kyberšikana I.  - vzdelávací program ŠKD pre deti 1. a 2. ročníka

14.,17.5.18 - Prijímacie pohovory na stredné školy

4.,14.,21.5.18 - Poradenstvo hrou (spolupráca s CPPPaP v profesionálnej orientácii)

21.-25.5.18 - GreenWay, environmentálne aktivity k ochrane klímy so zahraničnými stážistami(AIESEC)

21.-25.5.18 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

23.5.18 - Kyberšikana II. - vzdelávací program ŠKD pre deti 4. ročníka

25.5.18 - Deň prevencie, MsÚ, podujatie 3. a 4. ročník

28.5.18 - Detská konferencia 2018 (celoškolské podujatie - 70. narodeniny školy)

28.–31.5.18 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v HolidayPark Kováčová

30.5.18 - Potrebujeme hasičov?, aplikačné cvičenia v ŠKD

31.5.18, 9:30 - Medzinárodný detský folklórny festival (POS ZV) - vystúpenie folklórneho súboru z Litvy v našej škole

Poznámka:
V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP (3., 7., 9., 18. a 22. 5. 2018)

Štatistiky

Návštevníkov: 3226145
OZNÁMENIE - plavecký výcvik v 1. ročníku
Z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov sa základný plavecký výcvik v 1. ročníku bude realizovať v náhradnom termíne v mesiaci september 2018. 
 
Plavecký výcvik 6. ročníka
slniečko
V súlade s ročným plánom školy a §30 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §7 vyhlášky 320/2008 o základnej škole a smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie

Názov akcie: Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka ZŠ
Termín: 28.05. – 31.05. 2018
Zraz účastníkov: denne o 7.45 hod. pred budovou školy
Predpokladaný návrat:      denne o 13.00 hod. pred budovou školy
Miesto:      Holidaypark Kováčová

Ciele: Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov naučiť žiakov základom plaveckej techniky na teoretickej a praktickej úrovni, učiť ich zásadám správania sa vo vode, podnecovať u nich záujem o pohybové aktivity, posilniť vzťahy v triednych kolektívoch.

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržiavať zásady bezpečného správania, dodržiavať školský a kúpeľný poriadok.

Prílohy
Informovaný súhlas zákonného zástupcu (.PDF, .DOC)
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (.PDF, .DOC)

 
ĎAKUJEME....ĎAKUJEME...ĎAKUJEME
Chcem úprimne poďakovať, v mene všetkých zamestnancov školy, RODIČOM našich žiakov, ZRIAĎOVATEĽOVI – Mestu Zvolen a ODBORNEJ KOMUNITE za správy a maily, v ktorých ste ocenili profesionálnu pedagogickú prácu školy. Dôvodom blahoželaní bolo umiestnenie našej školy v TOP 10 základných škôl SR v nezávislom hodnotení INEKO. 

S radosťou a pokorou prijímajú pedagogickí a odborní zamestnanci ocenenie svojej práce, je zaväzujúce a potešujúce zároveň.
Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 
Vyhodnotenie zberu papiera
 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní za rok 2017. Pomôžete svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces.