Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - MÁJ 2017


Vestibulové prezentácie:
• DEŇ ZEME Sliač
• EKOPOLIS, projekt Školská oáza oddychu

Výchovná úloha:
Multikultúrna výchova a jej aplikácia vo VVP (variabilné skupinové aktivity, tvorivé dielne, interaktívne semináre, exkurzia Osvienčim ap.)

29.5.17 - Zážitkové učenie v Osvienčime, exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka do tábora Auschwitz

29.5.17 - RoboHranie v ŠKD, popoludnie s robotmi

29.5.-2.6.17 - ŠvP pre žiakov 2. ročníka v Sebechleboch

Štatistiky

Návštevníkov: 3003479
Detská konferencia 2017
pozvánka na Detskú konferenciu 2017
 
Škola v prírode
slniečko
Škola v prírode, RS Mladá Hora, Sebechleby
29. 5. –  2. 6. 2017

Podrobné informácie sa dozviete na stretnutí rodičov žiakov 2. ročníka zúčastňujúcich sa ŠvP.

V zmysle vyhlášky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode informujeme zákonných zástupcov žiakov 2. ročníka o organizovaní školy v prírode. ŠvP sa uskutoční v prírodnom prostredí RS Mladá Hora v Sebechleboch podľa nasledujúceho harmonogramu: 

29. 5. o 8.00 hod. stretnutie pred budovou ZŠ, o 8.10 hod. odchod autobusu,
2. 6. okolo 15.00 hod. príchod pred budovu školy

Bohatý pobytový program bude prebiehať v spolupráci s animátormi a pedagogickými zamestnancami školy. Zákonný zástupca je povinný dňom nástupu odovzdať potrebné písomnosti - informovaný súhlas, vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa absolvovať podujatie, preukaz poistenca, osobné veci dieťaťa. 

Ostatní žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania podľa upraveného rozvrhu hodín.

Všetkým žiakom a pedagógom želáme pohodové a zdravé prežitie dní v ŠvP!

 
Oznámenie o otvorení triedy APROGEN
Riaditeľka ZŠ oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich prvákov triedu pre DETI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM v regióne – APROGEN

 
Kampaň Vyzvi srdce k pohybu!
baner kampane Vyzvi srdce k pohybu
 
Informácia o platbách za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa 
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur). 

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 48 €  za mesiace I. - VI. 2017,
-   jednorázovo 24 €  za mesiace I. - III. 2017,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 12. januára 2017 (štvrtok). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Hanáková (vedúca vychovávateľka ŠKD)

 Schválila: Mgr. Ľuboslava Bieliková (riaditeľka školy)

 
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Celý článok...
 
Výdaj školských desiat
desiata

Vážení rodičia,
od 1. októbra 2016 spúšťame na našej škole VÝDAJ DESIATY pre prihlásených žiakov školy. 

V ponuke podávaných desiat budú:
• chlieb s rôznymi nátierkami (tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné),
• sladké pečivo, celozrnné pečivo,
• jogurty, jogurtové mlieko,
• mlieko, kakao.

Úhrada za 1 porciu pre žiakov 1. a 2. stupňa je rovnaká, stojí 0,50 €.

Celý článok...