Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - JANUÁR 2017


12.-18.1.17 - Projekt P.L.A.C.E.S (pobyt účastníkov v Rumunsku)

17.1.17, 16.00 hod. - Stretnutie rodičov žiakov 1.-4. ročníka ZŠ

18.1.17, 16.00 hod. - Stretnutie rodičov žiakov primárneho vzdelávania 5.-9. ročník ZŠ

20.1.17 - Tvorivosť našich predkov, regionálna výchova v ŠKD - Stretnutie s majsterkou ľudovej výšivky

24.1.17 - okresná súťaž Šaliansky Maťko, CVČ Domino

24.1.17, 8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

25.1.17, 14:00 - Zasadnutie pedagogickej rady školy

27.1.17 - S modelom v ruke, 3. ročník celoklubového podujatia - interaktívna dielňa s modelármi, ukážky modelov

31.1.17 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2016/2017


 

3.2.17 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 06.02.2017.


Štatistiky

Návštevníkov: 2899418
Základný korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka
banner - korčuliarsky kurz v 1. ročníku
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný korčuliarsky výcvik sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (II. ľadová plocha) pre žiakov 1. ročníka v termíne: 
13.1. – 24.3.2017 (každý piatok 10.00 – 11.00 hod. – 10 hodín)

Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov  HKM  Zvolen.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: prilbu (môže byť aj cyklistická), rukavice, korčule, vhodné športové oblečenie, čiapku, čaj, malú desiatu, handričku na utretie korčúľ, hygienické vreckovky a ruksak.

Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.

 
Oznam o lyžiarskom kurze
banner na lyžiarsky kurz 2017
V súlade s ročným plánom školy a §30 ods.7 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 Vás škola informuje o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Názov akcie: Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka ZŠ

Termín 5.2. – 10.2.2017
Zraz účastníkov:  5.2.2017 o 9.00 hod. pred budovou školy
Predpokladaný návrat: 10.2.2017 o 14.45 hod. 
Miesto Krahule

Ciele:
pod vedením kvalifikovaných inštruktorov naučiť žiakov základom lyžiarskej zjazdovej alebo snowboardingovej techniky na teoretickej a praktickej úrovni, 
• učiť žiakov zásadám správania sa v zimnej prírode, podnecovať u nich záujem o pohybové aktivity,
• posilniť vzťahy v triednych kolektívoch.
Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania sa.

Prílohy:

 
Novoročné prianie
novoročné prianie
 
Informácia o platbách za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva zákonný zástupca dieťaťa 
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur). 

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 48 €  za mesiace I. - VI. 2017,
-   jednorázovo 24 €  za mesiace I. - III. 2017,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 12. januára 2017 (štvrtok). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Hanáková (vedúca vychovávateľka ŠKD)

 Schválila: Mgr. Ľuboslava Bieliková (riaditeľka školy)

 
ZBIERKA HODINA DEŤOM (11. 11. 2016)
Hodina deťom - logo zbierky
Naša škola sa prvýkrát 11.11.2016 zapojí do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Každý rok spája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Celý článok...
 
Výdaj školských desiat
desiata

Vážení rodičia,
od 1. októbra 2016 spúšťame na našej škole VÝDAJ DESIATY pre prihlásených žiakov školy. 

V ponuke podávaných desiat budú:
• chlieb s rôznymi nátierkami (tvarohová, vajcová, tuniaková, cícerová, medová, mrkvová, sardinková, zeleninová a iné),
• sladké pečivo, celozrnné pečivo,
• jogurty, jogurtové mlieko,
• mlieko, kakao.

Úhrada za 1 porciu pre žiakov 1. a 2. stupňa je rovnaká, stojí 0,50 €.

Celý článok...
 
Oznam o poplatkoch za ŠKD
Vážení rodičia,
na základe účinnosti Rozhodnutia číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 1.  septembra 2016
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom nasledovne:
-   jednorázovo 32 €  za mesiace IX. - XII. 2016,
-   trvalým bankovým príkazom 8 € mesačne.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 (VÚB Zvolen)
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE
Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je ŠKD súčasťou. 

Za september, za prvý mesiac dochádzky v aktuálnom školskom roku sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní. 

Doklad o úhrade príspevku je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 8. septembra 2016 (štvrtok). 
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič).