Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2017 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/prežívania. 
Remeselné tvorivé dielne. Vianočné školy pohybu. Vianočná zbierka UNICEF.

4. a 7.12.17 - Exkurzia Vianočná Budapešť/Tropikárium cudzojazyčné prostredie (4. – 8. ročník ZŠ)

4.12.17, 10:30 - Stromy a ich ochrana (pre deti s VIN IV. C) - TU ZV

4.-17.12.17 - Vianočná zbierka UNICEF

5.12.17,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

5.12.17,11:00 - Burza povolaní, prezentácia SŠ

8.12.17 - Voda v zimnej krajine, zážitkové učenie environmentálne popoludnie ŠKD na Sliači

11.12.17 - Slamené ozdoby na vianočný stromček - tvorivé dielne v POS v projekte Stretnutie generácií

12.12.17 - Živá knižnica, stretnutie s remeslom, pečenie vianočných oplátok, spolupráca školskej knižnice s POS

13.12.17 - Pytagoriáda P3, P4, P5 - školské kolo

14.12.17 - Pytagoriáda P6, P7, P8 - školské kolo

6. a 14.12.17 - Pyrotechnika v rukách dieťaťa - preventívny program  ŠKD v spolupráci s MsP Zvolen

14.-22.12.17 - Ako to bolo kedysi...Opekance - ako, kedy a prečo sa piekli... vianočné remeselné dielne v spolupráci s POS

15.12.17 - Stridžie dni s FS Huncútik, čitáreň KK ĽŠ vianočný výchovný koncert

20.12.17 - Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD, Stará radnica

20.12.17, 9:30 - Osobnosť mojej školy - slávnostné vyhodnotenie na Zvolenskom Zámku

20.12.17 - Robohranie, workshop s robotmi LEGO Mindstorms pre žiakov s VIN (II.C, III.C)

21.12.17 - Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov 1.–4. ročníka podporujúce zdravý životný štýl

22.12.17 - Projekt Otvorená škola, aktivity k ĽP (7. ročník)

22.12.17, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase - Rozlúčka so starým rokom

od 25.12.17 - Vianočné prázdniny

8.1.2018 (pondelok) - začiatok vyučovania

Vestibulové prezentácie:
• Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám
• Škola priateľská k deťom

Poznámka:
Vydanie vianočného čísla školského časopisu KLEBETNÍK 

Štatistiky

Návštevníkov: 3111142
Zakrátko budú Vianoce...

vianočný stromček

V čase od 23. 12. 2017 do 5. 1. 2018 sú vianočné prázdniny.
Nástup do školy je v pondelok, 8. 1. 2018.

ŠKD v čase vianočných prázdnin nie je v prevádzke.

...čas vianočný, čas sviatočný...

Keď uvidíte svoje sny kráčať v snehu
a na srdiečkach pocítite nehu,
keď snehová vločka zacengá Vám na nose,
nech tíško znejú naše slová:

PRAJEME VÁM KRÁSNE VIANOCE!

 
Oznam o poplatkoch za ŠKD na rok 2018
VÁŽENÍ RODIČIA,
na základe účinnosti ROZHODNUTIA číslo 2016/911/R 108-1 riaditeľky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2  vo Zvolene ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3 písm. j zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  článkom 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č.178 o určení výšky, termínu a spôsobu úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, 
prispieva zákonný zástupca dieťaťa od 01. septembra 2017
mesačne sumou 8 € (slovom osem eur).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom v dvoch splátkach 
resp. i jednorázovo 48 eur nasledovne:
-   24 €  za mesiace I. - III. 2018 do 20. decembra 2017,
-   24 €  za mesiace IV. - VI. 2018 do 20. januára 2018,
-   resp. jednorázovo 48 €  za mesiace I. - VI. 2018 do 20. decembra 2017.

Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE: Doklad o úhrade 24 € (resp. 48 €) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/ke do 21. decembra 2017 - štvrtok. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 Schválila   Mgr. Ľuboslava Bieliková  Mgr. Alena Hanáková
   riaditeľka školy  vedúca vychovávateľka ŠKD
 
Vianočné prázdniny v Domine
Centrum voľného času DOMINO pripravilo pre deti ZIMNÉ PRÁZDNINOVANIE. Viac informácií sa dozviete na plagáte.
 
Jazyková škola PROGRES
oznam jazykovej školy PROGRES o ponuke a zápise
 
Vynikajúce výsledky z Testovania T5 a T9
Detaily o testovaní piatakov testovaní deviatakov.